newsletter

Najnowsze informacje na temat zdrowia, zdrowego odżywiania i oferty Bionica

Newsletter

Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE I ZWROTY

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów (rękojmia za wady).

Jeżeli towar ma wadę Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Sprzedawcę albo nie uczynił zadość obowiązkowi naprawy lub wymiany. Kupujący będący konsumentem może żądać zamiast usunięcia wady wymiany towaru lub zamiast wymiany żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.

Zgłoszenia reklamacji można dokonać w szczególności poprzez pobranie formularza dostępnego w zakładce „Zwroty i reklamacje”, a następnie wypełnienie i dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem.

Towar należy odesłać pod adres Sklepu: BIONICA Sp. z o.o. ul. Złota 1, 59-500 Złotoryja. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury lub dokumentu zamówienia lub w inny sposób udokumentować zakup towaru.

Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji wszelkie koszty usunięcia wady lub wymiany towaru obciążają Sprzedawcę.

Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ciągu 14 oznacza uznanie roszczeń Kupującego.

ODSTĄPIENIE DO UMOWY

Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni od umowy odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem:

a.    kosztów wyboru sposobu dostarczenia towaru innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę – w tym przypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kosztów dodatkowych, zwrócony zostanie koszt zgodnie z najtańszym sposobem dostawy,

b.     kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy Sprzedawcy.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odebrania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez Kupującego inną osobę trzecią inną, niż przewoźnik, a w przypadku, gdy:

a.  na zakupiony towar składa się wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin 14 dni liczony jest od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części,

b.  Kupującemu dostarczane jest wiele rzeczy przez czas oznaczony, termin 14 dni liczony jest od dostarczenia Kupującemu pierwszej rzeczy.

Kupujący może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na piśmie i wysłane na adres Sklepu: BIONICA Sp. z o.o. ul. Złota 1, 59 – 500 Złotoryja lub wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail sklepu: esklep@bionica.com.pl. Formularz odstąpienia jest dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Zwroty i reklamacje”. Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny tutaj.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

W przypadku odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej, Kupujący niezwłocznie otrzyma potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy.

W przypadku odstąpienia od umowy we wskazany wyżej sposób, umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób, jakiego użył Kupujący chyba, że Kupujący zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwroty towaru powinny być kierowane na adres: BIONICA Sp. z o.o. ul. Złota 1, 59 – 500 Złotoryja. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię paragonu lub faktury lub dokumentu zamówienia lub w inny sposób udokumentować zakup towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującym będącymi konsumentami w odniesieniu do umów:

a. których przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

b. której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.